Řád

Organizace kroužků:

 • Před začátkem lekce obdrží rodiče informace o délce trvání lekce a o předpokládaném průběhu jednotlivých lekcí. Jejich konkrétní náplň pak určuje lektor (trenér), a to v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení dětí.
 • Lektor vede evidenci příchozích dětí na jednotlivé lekce a rodiče mají právo do této evidence po předchozí domluvě nahlížet.
 • Prostory, ve kterých probíhají přípravky, uzavírá lektor vždy po té, co se přesvědčí o tom, že v prostorách již nikdo další není.

Organizace přítomnosti účastníků lekcí (dětí a rodičů):

 • Na lekce mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Rodiče nesmí na lekce vodit děti s podezřením na začínající nemoc. Trpí-li dítě alergickou rýmou nebo kašlem, je povinností rodičů doložit lékařské potvrzení z alergologie.
 • Na lekce mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 • Děti nesmí samostatně opouštět prostory, ve kterých probíhá lekce. V případě nutnosti použití WC je lektor povinen zajistit bezpečnost dítěte, které prostory opouští.
 • Děti, případně rodiče, se musí chovat k vybavení tělocvicny a všem materiálům poskytnutým k lekci ohleduplně, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň dbát na bezpečnost všech přítomných osob. Vždy je bezpodmínečně nutné se řídit pokyny lektora.

Obecná ustanovení:

 • Do prostor školní tělocvičny je povolen vstup pouze pod vedením učitele nebo vedoucího kroužku. Každý musí být přezutý do čisté sportovní obuvi.
 • Za odložené věci nenese klub žádnou zodpovědnost.
 • Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze s vědomím lektora.
 • Lektor může rozhodnout o přijetí/nepřijetí žáka do přípravky.
 • Po naplnění kapacity jsou další žáci zařazeni jako náhradníci. V případě malého počtu přihlášených, může být připravka zrušena. O případných změnách budou rodiče vždy předem informováni.


Neodchozené lekce, vracení kurzovného:

 • V případě odhlášení dítěte do 10 dnů před začátkem kurzu, je vráceno 100 % kurzovného.
 • Z provozních důvodů není možné vracet peníze za neodchozené lekce způsobené absencí dítěte. Nelze je ani převézt do dalšího období.
 • V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte, prokazatelně způsobené zdravotními problémy, se řeší vrácení kurzovného individuálně, na základě žádosti rodičů, a po předložení lékařského potvrzení prokazujícího, že se dítě nemohlo dané přípravky účastnit.
 • V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit konkrétní lekci, budou rodiče vždy předem informováni emailem či telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V takovém případě bude nabídnuta náhradní hodina, a pokud to nebude možné, bude kurzovné za danou lekci vráceno.
 • V případě mimořádné situace, kdy bude nutné zrušit cely kurz, bude poměrná část kurzovného za neodchozené lekce plně vrácena.